ZESPÓŁ MUZYCZNY

PRZETWARZANIE DANYCH

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest SAVANTIA Dorota Kowalska-Ruta , 21-003 Ciecierzyn, Dys, ul. Słoneczna 101, NIP 821 165 35 42

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej w formie pisemnej zgody.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi muzycznej przez zespół NAVIS, a także komunikowania się drogą telefoniczną i elektroniczną na temat w/w usługi.

4. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem firmy księgowej, administratora poczty mailowej, bankowości, a także z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa . Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4., w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane te dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy (art. 17 ust. 1 RODO*):

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy (art. 18 ust. 1 RODO):

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).

f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem realizacji usługi muzycznej. Odmowa podania niezbędnych danych osobowych uniemożliwia realizację usługi.

8. W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem e-mail: navis@vp.pl.

pavmedia.pl - tworzenie, projektowanie stron internetowych www Lublin